معرفی

مشخصات فردی

فریده شاهسوارانی

نام - نام خانوادگی : فریده   شاهسوارانی

پست الکترونیکی : f_shahsavarani@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

مدیرگروه گرافیک دانشکده فنی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب سال 1380 1382.

- مدیرگروه طراحی لباس دانشکده هنرومعماری دانشگاه آزاد واحدتهران جنوب سال 1392 1395.

- تدریس دررشته گرافیک،نقاشی،طراحی صنعتی،طراحی لباس،معماری، معماری منظروداخلی دردانشکده های هنری.عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

فوق لیسانس نقاشی

کارشناسی ارشد: نقش ورنگ وفضادردست بافتهای عشایر

 نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : هنر

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی رسمی

فریده شاهسوارانی
فریده شاهسوارانی

محل خدمت :
    دانشکده هنر و معماری
مرتبه علمی :
    مربی
^